Naruto Maru

Naruto Maru Leonor Akita Pr

Pai:Ryu Maru Leonor Akita Pr

Mãe:Chiharu Hime Leonor AKita Pr

2019 Canil Leonor Akita Todos os direitos Reservados